Algemene Voorwaarden


Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van MemoryMoments, gevestigd in Breda. MemoryMoments is geregistreerd bij handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 74757628.

Toepassing

De algemene voorwaarden zijn bedoeld voor gebruik van de website, voor plaatsen van bestellingen en voor de overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op volgende en aanvullende bestellingen en op nieuwe overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij plaatsen van een bestelling wordt gemeld dat u de algemene voorwaarden accepteert. 

Totstandkoming van de overeenkomst

Offertes en prijsvoorstellen worden zonder enige verplichtingen voldaan. De offertes worden op specifieke verzoek aangeboden. U kunt ons prijsvoorstel accepteren door een nader te overleggen betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt de opdracht uitgevoerd. We zullen uw bestelling per email bevestigen.  

Uitvoering van de overeenkomst en levering

We beginnen direct nadat de overeenkomst is geaccepteerd en de betaling is ontvangen met het verwerken van uw bestelling. MemoryMoments heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Indien de conceptversie van de album klaar is, ontvangt u deze per mail. Na goedkeuring wordt uw album bij fotofabriek in productie genomen en ontvangt u het album per post thuis. De levertijd zal maximaal 30 werkdagen bedragen. 

De naam van MemoryMoments dient duidelijk bij een fotoalbum te worden vermeld.

Cadeaubonnen

Alle cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de dag van aanschaf.

Prijzen en betalingen

De prijzen op de website en de aangevraagde offertes zijn inclusief btw en verzendkosten.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien MemoryMoments het verschuldigde bedrag niet binnen de in bedoelde termijn heeft ontvangen, wordt de opdracht niet in behandeling genomen. 

Omdat onze producten worden gemaakt voor specificaties van een klant of duidelijk zijn gepersonaliseerd, hebben onze klachten niet recht op intrekking van onze overeenkomst.

Conformiteit en klachten

De fotoalbums die MemoryMoments levert, beschikt over de kwaliteit en prestaties die normaal zijn voor albums van de zelfde type en die naar alle redelijkheid kunt verwachten. De kwaliteit van de afdruk is afhankelijk van de kwaliteit van de digitale foto. Kleuren kunnen wellicht afwijken.   Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotoalbum schriftelijk aan MemoryMoments te worden medegedeeld. MemoryMoments zal binnen redelijk termijn de klacht in behandeling nemen. 

Foto opslag 

De aangeleverde foto's worden na bewerking 2 maanden bewaard. De productie van de fotoalbums wordt uitbesteed aan fotofabriek waarbij de geüploade versie 40 dagen voor MemoryMoments toegankelijk is, de geüploade fotoalbum kan dan in 40 dagen na besteld worden.

Gebruikersgedrag

U garandeert dat de foto's die ter beschikking stelt aan MemoryMoments geen inbreuk maken op rechten van derden. De rechten omvatten zonder beperkingen, privacy rechten en op basis van iemands portret. U garandeert dat de foto's kunnen worden beschouwd als correct sociaal gedrag. MemoryMoments heeft het recht om de overeenkomst te annuleren, uw foto's te verwijderen en de betreffende autoriteiten op de hoogte te stellen mocht u in overtreding zijn van de algemene voorwaarden of als MemoryMoments ernstige verdenkingen heeft als zulks het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg.

Aansprakelijkheid 

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van het niet nakomen van onze verplichtingen of een onwettige daad onzerzijds. MemoryMoments is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. De omvang van de aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens de verzekeringspolis wordt uitbetaald, of het bedrag van de aankoopprijs betaald door u voor uw bestelling waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit voor het geval verzekeringen niet zijn betaald.